MMM
YYYY
 • Identification of proteins associated with Fusarium crown rot resistance in wheat using label-free quantification analysis
 • 2021-10-19
 • JIN Jing-jing, DUAN Shuo-nan, QI Yong-zhi, ZHEN Wen-chao, MA Jun
 • Journal of Integrative Agriculture
 • Effect of biochar applied with plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) on soil microbial community composition and nitrogen utilization in tomato
 • Yuan WANG, Wenqing LI, Binghai DU, Hanhao LI
 • Pedosphere
 • The anisotropic $\boldsymbol~p$-capacity and the anisotropic Minkowski inequality
 • 2021-10-15
 • Chao Xia, Jiabin Yin
 • Science China Mathematics
 • Testing Regression Coefficients in High-Dimensional and Sparse Settings
 • 2021-10-15
 • Kai XU, Yan TIAN, Qing CHENG
 • Acta Mathematica Sinica, English Series
 • Nano-buffer controlled electron tunneling to regulate heterojunctional interface emission
 • 2021-09-25
 • Wei Liu, Zhuxin Li, Zengliang Shi, Ru Wang, Yizhi Zhu, Chunxiang Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • Synchronization in PT-symmetric optomechanical resonators
 • 2021-10-06
 • Chang-Long Zhu, Yu-Long Liu, Lan Yang, Yu-Xi Liu, Jing Zhang
 • Photonics Research
 • Crustal structure beneath the Hi-CLIMB seismic array in the central-western Tibetan Plateau from the improved H-κ-c method
 • 2021-09-10
 • Jiangtao Li, Xiaodong Song
 • Earthquake Science
 • Three-dimensional fine crustal P-wave velocity structure in the Yangbi and Eryuan earthquake regions, Yunnan, China
 • 2021-09-01
 • Jia Jia, Qingju Wu, Fuyun Wang
 • Earthquake Science
 • Inter-annual variations of 6.5-day planetary waves and their relations with QBO
 • 2021-10-08
 • Ying-Ying Huang, Jun Cui, Hui-Jun Li, Chongyin Li
 • Earth and Planetary Physics
 • Study on electron stochastic motions in the magnetosonic wave field: Test particle simulations
 • 2021-10-15
 • Kai Fan, XinLiang Gao, QuanMing Lu, Shui Wang
 • Earth and Planetary Physics
 • 1 2 3 4 ... 16
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper