MMM
YYYY
 • Structured eigenvalue problems in electronic structure methods from a unified perspective
 • 2021-09-14
 • Zhendong Li
 • Chinese Journal of Chemical Physics
 • Transmission, viral kinetics and clinical characteristics of the emergent SARS-CoV-2 Delta VOC in Guangzhou, China
 • 2021-09-12
 • Yaping Wang, Ruchong Chen, Fengyu Hu, Yun Lan, Zhaowei Yang, Chen Zhan, Jingrong Shi, Xizi Deng, Mei Jiang, Shuxin Zhong, Baolin Liao, Kai Deng, Jingyan Tang, Liliangzi Guo, Mengling Jiang, Qinghong Fan, Meiyu Li, Jinxin Liu, Yaling Shi, Xilong Deng, Xincai Xiao, Min Kang, Yan Li, Weijie Guan, Yimin Li, Shiyue Li, Feng Li, Nanshan Zhong, Xiaoping Tang
 • EClinicalMedicine
 • Contrast-enhanced ultrasound as a valuable imaging modality for characterizing testicular lesions
 • 2021-09-14
 • Jie Yu, Xin-Hui Jiang, Lian-Fang Du, Min Bai, Zhao-Jun Li, Qiu-Sheng Shi, Qi Jiang, Fan Li
 • Asian Journal of Andrology
 • Pyoderma gangrenosum in ulcerative colitis
 • 2021-09-25
 • Meng-You Zeng, Wei Liu
 • AME Medical Journal
 • Literature review: non-intubated (tubeless) VATS for lung volume reduction surgery
 • 2021-09-15
 • Yi Zhang, Xin Jin
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • Non-intubated thoracic surgery: an Asian perspective
 • 2021-09-15
 • Shuben Li, Yunpeng Zhong, Zhuxing Chen, Jun Liu, Jianxing He, Alan D. L. Sihoe
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • A case of infectious endophthalmitis misdiagnosed as uveitis
 • 2021-09-15
 • Liu Xueying Zhong, Hongyi Shen, Wanwen Shao, Yongxin Zheng
 • Annals of Eye Science
 • A narrative review of glaucoma screening from fundus images
 • 2021-09-15
 • Xingxing Cao, Xu Sun, Shuai Yan, Yanwu Xu
 • Annals of Eye Science
 • Local renin angiotensin system and sperm DNA fragmentation
 • 2021-09-07
 • María Victoria Aparicio Prieto, María Victoria Rodríguez Gallego, Asier Valdivia Palacín, Yosu Franco Iriarte, Gotzone Hervás Barbara, Enrique Echevarría Orella, Luis Casis Saenz
 • Asian Journal of Andrology
 • Electromagnetic bronchoscopy guided microwave ablation for early stage lung cancer presenting as ground glass nodule
 • 2021-08-23
 • Feichao Bao, Fenghao Yu, Rui Wang, Chunji Chen, Yonghui Zhang, Boyu Lin, Yiyang Wang, Xiuxiu Hao, Zhitao Gu, Wentao Fang
 • Translational Lung Cancer Research
 • 1 2 3 4 ... 13
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper