MMM
YYYY
 • NIR-triggered on-site NO/ROS/RNS nanoreactor: Cascade-amplified photodynamic/photothermal therapy with local and systemic immune responses activation
 • 2024-06-05
 • Ziqing Xu, Yakun Kang, Jie Zhang, Jiajia Tang, Hanyao Sun, Yang Li, Doudou He, Xuan Sha, Yuxia Tang, Ziyi Fu, Feiyun Wu, Shouju Wang
 • Opto-Electronic Advances
 • Large-field objective lens for multi-wavelength microscopy at mesoscale and submicron resolution
 • 2024-06-11
 • Xin Xu, Qin Luo, Jixiang Wang, Yahui Song, Hong Ye, Xin Zhang, Yi He, Minxuan Sun, Ruobing Zhang, Guohua Shi
 • Opto-Electronic Advances
 • Charge collection narrowing mechanism in electronic-grade-diamond photodetectors
 • 2024-05-30
 • Xiaoping Ouyang
 • Opto-Electronic Advances
 • Highly enhanced UV absorption and light emission of monolayer WS2 through hybridization with Ti2N MXene quantum dots and g-C3N4 quantum dots
 • 2024-06-28
 • Anir S. Sharbirin, Rebekah E. Kong, Wendy B. Mato, Trang Thu Tran, Eunji Lee, Jolene W. P. Khor, Afrizal L. Fadli, Jeongyong Kim
 • Opto-Electronic Advances
 • Liquid crystal-integrated metasurfaces for an active photonic platform
 • 2024-04-25
 • Dohyun Kang, Hyeonsu Heo, Younghwan Yang, Junhwa Seong, Hongyoon Kim, Joohoon Kim, Junsuk Rho
 • Opto-Electronic Advances
 • High performance micromachining of sapphire by laser induced plasma assisted ablation (LIPAA) using GHz burst mode femtosecond pulses
 • 2024-06-24
 • Kotaro Obata, Shota Kawabata, Yasutaka Hanada, Godai Miyaji, Koji Sugioka
 • Opto-Electronic Science
 • Active tuning of anisotropic phonon polaritons in natural van der Waals crystals with negative permittivity substrates and its application in energy transport
 • 2024-06-06
 • Shuo Chen, Xiaohu Wu, Ceji Fu
 • Opto-Electronic Science
 • Resonantly enhanced second- and third-harmonic generation in dielectric nonlinear metasurfaces
 • 2024-05-15
 • Ji Tong Wang, Pavel Tonkaev, Kirill Koshelev, Fangxing Lai, Sergey Kruk, Qinghai Song, Yuri Kivshar, Nicolae C. Panoiu
 • Opto-Electronic Advances
 • Photo-driven fin field-effect transistors
 • 2024-05-28
 • Jintao Fu, Chongqian Leng, Rui Ma, Changbin Nie, Feiying Sun, Genglin Li, Xingzhan Wei
 • Opto-Electronic Science
 • Generation of structured light beams with polarization variation along arbitrary spatial trajectories using tri-layer metasurfaces
 • 2024-05-28
 • Tong Nan, Huan Zhao, Jinying Guo, Xinke Wang, Hao Tian, Yan Zhang
 • Opto-Electronic Science
 • 1 2 3 4 ... 64
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper