MMM
YYYY
 • Efficient stochastic parallel gradient descent training for on-chip optical processor
 • 2024-04-25
 • Yuanjian Wan, Xudong Liu, Guangze Wu, Min Yang, Guofeng Yan, Yu Zhang, Jian Wang
 • Opto-Electronic Advances
 • High-intensity spatial-mode steerable frequency up-converter toward on-chip integration
 • 2024-04-24
 • Haizhou Huang, Huaixi Chen, Huagang Liu, Zhi Zhang, Xinkai Feng, Jiaying Chen, Hongchun Wu, Jing Deng, Wanguo Liang, Wenxiong Lin
 • Opto-Electronic Science
 • Unraveling the efficiency losses and improving methods in quantum dot-based infrared up-conversion photodetectors
 • 2024-04-24
 • Jiao Jiao Liu, Xinxin Yang, Qiulei Xu, Ruiguang Chang, Zhenghui Wu, Huaibin Shen
 • Opto-Electronic Science
 • Ultrafast dynamics of femtosecond laser-induced high spatial frequency periodic structures on silicon surfaces
 • 2024-03-22
 • Ruozhong Han, Yuchan Zhang, Qilin Jiang, Long Chen, Kaiqiang Cao, Shian Zhang, Donghai Feng, Zhenrong Sun, Tianqing Jia
 • Opto-Electronic Science
 • Optical scanning endoscope via a single multimode optical fiber
 • 2024-03-22
 • Guangxing Wu, Runze Zhu, Yanqing Lu, Minghui Hong, Fei Xu
 • Opto-Electronic Science
 • Self-polarized RGB device realized by semipolar micro-LEDs and perovskite-in-polymer films for backlight applications
 • 2024-03-20
 • Tingwei Lu, Yue Lin, Tianqi Zhang, Yue Huang, Xiaotong Fan, Shouqiang Lai, Yijun Lu, Hao-Chung Kuo, Zhong Chen, Tingzhu Wu, Rong Zhang
 • Opto-Electronic Advances
 • A highly sensitive LITES sensor based on a multi-pass cell with dense spot pattern and a novel quartz tuning fork with low frequency
 • 2024-03-20
 • Yahui Liu, Shunda Qiao, Chao Fang, Ying He, Haiyue Sun, Jian Liu, Yufei Ma
 • Opto-Electronic Advances
 • Multi-wavelength nanowire micro-LEDs for future high speed optical communication
 • 2024-03-20
 • Ayush Pandey, Zetian Mi
 • Opto-Electronic Advances
 • Luminescence regulation of Sb3+ in 0D hybrid metal halides by hydrogen bond network for optical anti-counterfeiting
 • 2024-03-20
 • Dehai Liang, Saif M. H. Qaid, Xin Yang, Shuangyi Zhao, Binbin Luo, Wensi Cai, Qingkai Qian, Zhigang Zang
 • Opto-Electronic Advances
 • Breaking the optical efficiency limit of virtual reality with a nonreciprocal polarization rotator
 • 2024-03-20
 • Yuqiang Ding, Zhenyi Luo, Garimagai Borjigin, Shin-Tson Wu
 • Opto-Electronic Advances
 • 1 2 3 4 5 ... 63
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper