MMM
YYYY
 • Structural and chemical evolution in layered oxide cathodes of lithium-ion batteries revealed by synchrotron techniques
 • 2021-08-17
 • Guannan Qian, Junyang Wang, Hong Li, Zi-Feng Ma, Piero Pianetta, Linsen Li, Xiqian Yu, Yijin Liu
 • National Science Review
 • A New Interpolation Approach and Corresponding Instance-Based Learning
 • 2021-08-17
 • Shiyou Lian
 • ChinaXiv
 • Retrieval & Interaction Machine for Tabular Data Prediction
 • 2021-08-11
 • Jiarui Qin, Weinan Zhang, Rong Su, Zhirong Liu, Weiwen Liu, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Yong Yu
 • arXiv
 • Boosting the Generalization Capability in Cross-Domain Few-shot Learning via Noise-enhanced Supervised Autoencoder
 • 2021-08-11
 • Hanwen Liang, Qiong Zhang, Peng Dai, Juwei Lu
 • arXiv
 • All-climate aqueous Na-ion batteries using “Water-in-Salt” electrolyte
 • 2021-08-17
 • Yu Zhang, Jie Xua, Zhi Li, Yanrong Wang, Sijia Wang, Xiaoli Dong, Yonggang Wang
 • Science Bulletin
 • Tailoring polymer acceptors by electron linkers for achieving efficient and stable all-polymer solar cells
 • 2021-08-16
 • Qiang Wu, Wei Wang, Yao Wu, Rui Sun, Jing Guo, Mumin Shi, Jie Min
 • National Science Review
 • Mobility in China, 2020: a tale of four phases
 • 2021-08-16
 • Suo-yi Tan, Shengjie Lai, Fan Fang, Ziqiang Cao, Bin Sai, Bing Song, Bitao Dai, Shuhui Guo, Chuchu Liu, Mengsi Cai, Tong Wang, Mengning Wang, Jiaxu Li, Saran Chen, Shuo Qin, Jessica R Floyd, Zhidong Cao, Jing Tan, Xin Sun, Tao Zhou, Wei Zhang, Andrew J Tatem, Petter Holme, Xiaohong Chen, Xin Lu
 • National Science Review
 • Genomic evidence of lung carcinogenesis associated with coal smoke in Xuanwei area, China
 • 2021-08-16
 • Honglei Zhang, Chao Liu, Li Li, Xu Feng, Qing Wang, Jihua Li, Shaobin Xu, Shuting Wang, Qianlu Yang, Zhenghai Shen, Jinhua Su, Xiaosan Su, Wenhui Chen, Ruifen Sun, Xuhong Zhou, Junliang Wang, Yongchun Zhou, Baowei Jiao, Wanbao Ding, Xianbao Cao, Yunchao Huang, Lianhua Ye
 • National Science Review
 • Photonic orbital angular momentum with controllable orientation
 • 2021-08-16
 • Chenhao Wan, Jian Chen, Andy Chong, Qiwen Zhan
 • National Science Review
 • Grassland: A Rapid Algebraic Modeling System for Million-variable Optimization
 • 2021-08-10
 • Xihan Li, Xiongwei Han, Zhishuo Zhou, Mingxuan Yuan, Jia Zeng, Jun Wang
 • arXiv
 • 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper