MMM
YYYY
 • Auto-Split: A General Framework of Collaborative Edge-Cloud AI
 • 2021-08-14
 • Amin Banitalebi-Dehkordi, Naveen Vedula, Jian Pei, Fei Xia, Lanjun Wang, Yong Zhang
 • KDD '21: Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Mining
 • Recursive Multi-Tensor Contraction for XEB Verification of Quantum Circuits
 • 2021-08-12
 • Gleb Kalachev, Pavel Panteleev, Man-Hong Yung
 • arXiv
 • Modeling Relevance Ranking under the Pre-training and Fine-tuning Paradigm
 • 2021-08-12
 • Lin Bo, Liang Pang, Gang Wang, Jun Xu, XiuQiang He, Ji-Rong Wen
 • arXiv
 • Differential STBC-SM Scheme for Uplink Multi-user Massive MIMO Communications: System Design and Performance Analysis
 • 2021-08-12
 • Jing Zhu, Lixia Xiao, Pei Xiao, Atta ul Quddus, Chang He, Lei Lu
 • IEEE Transactions on Vehicular Technology
 • Structural and chemical evolution in layered oxide cathodes of lithium-ion batteries revealed by synchrotron techniques
 • 2021-08-17
 • Guannan Qian, Junyang Wang, Hong Li, Zi-Feng Ma, Piero Pianetta, Linsen Li, Xiqian Yu, Yijin Liu
 • National Science Review
 • A New Interpolation Approach and Corresponding Instance-Based Learning
 • 2021-08-17
 • Shiyou Lian
 • ChinaXiv
 • Retrieval & Interaction Machine for Tabular Data Prediction
 • 2021-08-11
 • Jiarui Qin, Weinan Zhang, Rong Su, Zhirong Liu, Weiwen Liu, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Yong Yu
 • arXiv
 • Boosting the Generalization Capability in Cross-Domain Few-shot Learning via Noise-enhanced Supervised Autoencoder
 • 2021-08-11
 • Hanwen Liang, Qiong Zhang, Peng Dai, Juwei Lu
 • arXiv
 • All-climate aqueous Na-ion batteries using “Water-in-Salt” electrolyte
 • 2021-08-17
 • Yu Zhang, Jie Xua, Zhi Li, Yanrong Wang, Sijia Wang, Xiaoli Dong, Yonggang Wang
 • Science Bulletin
 • Tailoring polymer acceptors by electron linkers for achieving efficient and stable all-polymer solar cells
 • 2021-08-16
 • Qiang Wu, Wei Wang, Yao Wu, Rui Sun, Jing Guo, Mumin Shi, Jie Min
 • National Science Review
 • 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 ... 61
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper