MMM
YYYY
 • Revealing the dust transport processes of the mega dust storm event in 2021, northern china
 • 2021-08-21
 • Peng Liang, Bo Chen, Xiaoping Yang, Qianqian Liu, Airui Li, Lydia Mackenzie, Deguo Zhang
 • Science Bulletin
 • A Single Example Can Improve Zero-Shot Data Generation
 • 2021-08-16
 • Pavel Burnyshev, Valentin Malykh, Andrey Bout, Ekaterina Artemova, Irina Piontkovskaya
 • arXiv
 • Neural Architecture Dilation for Adversarial Robustness
 • 2021-08-16
 • Yanxi Li, Zhaohui Yang, Yunhe Wang, Chang Xu
 • arXiv
 • Worldwide impacts of atmospheric vapor pressure deficit on the interannual variability of terrestrial carbon sinks
 • 2021-08-20
 • Bin He, Chen Chen, Shangrong Lin, Wenping Yuan, Hans W Chen, Deliang Chen, Yafeng Zhang, Lanlan Guo, Xiang Zhao, Xuebang Liu, Shilong Piao, Ziqian Zhong, Rui Wang, Rui Tang
 • National Science Review
 • From aniline to phenol: carbon-nitrogen bond activation via uranyl photoredox catalysis
 • 2021-08-20
 • Deqing Hu, Yilin Zhou, Xuefeng Jiang
 • National Science Review
 • Acidic open-cage solution containing basic cage-confined nanospaces for multipurpose catalysis
 • 2021-08-20
 • Kang Li, Kai Wu, Yan-Zhong Fan, Jing Guo, Yu-Lin Lu, Yuan-Fan Wang, Guillaume Maurin, Cheng-Yong Su
 • National Science Review
 • Auto-Split: A General Framework of Collaborative Edge-Cloud AI
 • 2021-08-14
 • Amin Banitalebi-Dehkordi, Naveen Vedula, Jian Pei, Fei Xia, Lanjun Wang, Yong Zhang
 • KDD '21: Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Mining
 • Recursive Multi-Tensor Contraction for XEB Verification of Quantum Circuits
 • 2021-08-12
 • Gleb Kalachev, Pavel Panteleev, Man-Hong Yung
 • arXiv
 • Modeling Relevance Ranking under the Pre-training and Fine-tuning Paradigm
 • 2021-08-12
 • Lin Bo, Liang Pang, Gang Wang, Jun Xu, XiuQiang He, Ji-Rong Wen
 • arXiv
 • Differential STBC-SM Scheme for Uplink Multi-user Massive MIMO Communications: System Design and Performance Analysis
 • 2021-08-12
 • Jing Zhu, Lixia Xiao, Pei Xiao, Atta ul Quddus, Chang He, Lei Lu
 • IEEE Transactions on Vehicular Technology
 • 1 ... 55 56 57 58 59 60 61 ... 63
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper