MMM
YYYY
 • Testing Regression Coefficients in High-Dimensional and Sparse Settings
 • 2021-10-15
 • Kai XU, Yan TIAN, Qing CHENG
 • Acta Mathematica Sinica, English Series
 • Nano-buffer controlled electron tunneling to regulate heterojunctional interface emission
 • 2021-09-25
 • Wei Liu, Zhuxin Li, Zengliang Shi, Ru Wang, Yizhi Zhu, Chunxiang Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • Synchronization in PT-symmetric optomechanical resonators
 • 2021-10-06
 • Chang-Long Zhu, Yu-Long Liu, Lan Yang, Yu-Xi Liu, Jing Zhang
 • Photonics Research
 • Crustal structure beneath the Hi-CLIMB seismic array in the central-western Tibetan Plateau from the improved H-κ-c method
 • 2021-09-10
 • Jiangtao Li, Xiaodong Song
 • Earthquake Science
 • Three-dimensional fine crustal P-wave velocity structure in the Yangbi and Eryuan earthquake regions, Yunnan, China
 • 2021-09-01
 • Jia Jia, Qingju Wu, Fuyun Wang
 • Earthquake Science
 • Inter-annual variations of 6.5-day planetary waves and their relations with QBO
 • 2021-10-08
 • Ying-Ying Huang, Jun Cui, Hui-Jun Li, Chongyin Li
 • Earth and Planetary Physics
 • Study on electron stochastic motions in the magnetosonic wave field: Test particle simulations
 • 2021-10-15
 • Kai Fan, XinLiang Gao, QuanMing Lu, Shui Wang
 • Earth and Planetary Physics
 • Characteristics of the lunar samples returned by Chang'E-5 mission
 • 2021-10-14
 • Chunlai Li, Hao Hu, Meng-Fei Yang, Zhao-Yu Pei, Qin Zhou, Xin Ren, Bin Liu, Dawei Liu, Xingguo Zeng, Guangliang Zhang, Hongbo Zhang, Jianjun Liu, Qiong Wang, Xiangjin Deng, Caijin Xiao, Yonggang Yao, Dingshuai Xue, Wei Zuo, Yan Su, Weibin Wen, Ziyuan Ouyang
 • National Science Review
 • Flexible Diodes/Transistors Based on Tunable p-n-Type Semiconductivity in Graphene/Mn-Co-Ni-O Nanocomposites
 • 2021-10-13
 • Lihong Su, Zhou Yang, Xitong Wang, Ziao Zou, Bo Wang, Gary Hodes, Ninghui Chang, Yongyong Suo, Zhibo Ma, Haoxu Wang, Yucheng Liu, Junping Zhang, Shuanhu Wang, Yuefei Li, Fengxia Yang, Jixin Zhu, Fei Gao, Wei Huang, Shengzhong Liu
 • Research
 • Resonance Algorithm: A New Look at the Shortest Path Problem
 • 2021-10-11
 • Yu LIU, Qiguang LIN, Binbin HONG, Daniel HJERPE, Xiaofeng LIU
 • ChinaXiv
 • 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 ... 61
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper