MMM
YYYY
 • Worldwide impacts of atmospheric vapor pressure deficit on the interannual variability of terrestrial carbon sinks
 • 2021-08-20
 • Bin He, Chen Chen, Shangrong Lin, Wenping Yuan, Hans W Chen, Deliang Chen, Yafeng Zhang, Lanlan Guo, Xiang Zhao, Xuebang Liu, Shilong Piao, Ziqian Zhong, Rui Wang, Rui Tang
 • National Science Review
 • From aniline to phenol: carbon-nitrogen bond activation via uranyl photoredox catalysis
 • 2021-08-20
 • Deqing Hu, Yilin Zhou, Xuefeng Jiang
 • National Science Review
 • Acidic open-cage solution containing basic cage-confined nanospaces for multipurpose catalysis
 • 2021-08-20
 • Kang Li, Kai Wu, Yan-Zhong Fan, Jing Guo, Yu-Lin Lu, Yuan-Fan Wang, Guillaume Maurin, Cheng-Yong Su
 • National Science Review
 • Auto-Split: A General Framework of Collaborative Edge-Cloud AI
 • 2021-08-14
 • Amin Banitalebi-Dehkordi, Naveen Vedula, Jian Pei, Fei Xia, Lanjun Wang, Yong Zhang
 • KDD '21: Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Mining
 • Recursive Multi-Tensor Contraction for XEB Verification of Quantum Circuits
 • 2021-08-12
 • Gleb Kalachev, Pavel Panteleev, Man-Hong Yung
 • arXiv
 • Modeling Relevance Ranking under the Pre-training and Fine-tuning Paradigm
 • 2021-08-12
 • Lin Bo, Liang Pang, Gang Wang, Jun Xu, XiuQiang He, Ji-Rong Wen
 • arXiv
 • Differential STBC-SM Scheme for Uplink Multi-user Massive MIMO Communications: System Design and Performance Analysis
 • 2021-08-12
 • Jing Zhu, Lixia Xiao, Pei Xiao, Atta ul Quddus, Chang He, Lei Lu
 • IEEE Transactions on Vehicular Technology
 • Structural and chemical evolution in layered oxide cathodes of lithium-ion batteries revealed by synchrotron techniques
 • 2021-08-17
 • Guannan Qian, Junyang Wang, Hong Li, Zi-Feng Ma, Piero Pianetta, Linsen Li, Xiqian Yu, Yijin Liu
 • National Science Review
 • A New Interpolation Approach and Corresponding Instance-Based Learning
 • 2021-08-17
 • Shiyou Lian
 • ChinaXiv
 • Retrieval & Interaction Machine for Tabular Data Prediction
 • 2021-08-11
 • Jiarui Qin, Weinan Zhang, Rong Su, Zhirong Liu, Weiwen Liu, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Yong Yu
 • arXiv
 • 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 ... 51
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper