MMM
YYYY
 • Deep Snapshot Hdr Reconstruction Based On The Polarization Camera
 • 2021-08-23
 • Juiwen Ting, Xuesong Wu, Kangkang Hu, Hong Zhang
 • 2021 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
 • GP-S3Net: Graph-based Panoptic Sparse Semantic Segmentation Network
 • 2021-08-18
 • Ryan Razani, Ran Cheng, Enxu Li, Ehsan Taghavi, Yuan Ren, Liu Bingbing
 • arXiv
 • Blind Estimation of Sparse Simo Channels: Quadratic Vs. Linear Constraints
 • 2021-08-19
 • Mohamed Nait-Meziane, Karim Abed-Meraim, Zhipeng Zhao
 • 2021 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP)
 • Amplitude-Phase Recombination: Rethinking Robustness of Convolutional Neural Networks in Frequency Domain
 • 2021-08-19
 • Guangyao Chen, Peixi Peng, Li Ma, Jia Li, Lin Du, Yonghong Tian
 • arXiv
 • A Non-Stationary Channel Model with Correlated NLoS/LoS States for ELAA-mMIMO
 • 2021-08-18
 • Jiuyu Liu, Yi Ma, Jinfei Wang, Na Yi, Songyan Xue, Rahim Tafazolli, Fan Wang
 • arXiv
 • AMLR: An Adaptive Multi-level Routing Algorithm for Dragonfly Network
 • 2021-08-17
 • Lijing Zhu, Huaxi Gu, Xiaoshan Yu, Wenhao Sun
 • IEEE Communications Letters
 • Unbiased IoU for Spherical Image Object Detection
 • 2021-08-18
 • Qiang Zhao, Bin Chen, Hang Xu, Yike Ma, Xiaodong Li, Bailan Feng, Chenggang Yan, Feng Dai
 • arXiv
 • Data Pricing in Machine Learning Pipelines
 • 2021-08-18
 • Zicun Cong, Xuan Luo, Pei Jian, Feida Zhu, Yong Zhang
 • arXiv
 • Digital Predistortion for Concurrent Dual-band Millimeter Wave Analog Multibeam Transmitters
 • 2021-08-16
 • Qian Wu, Jianxin Jing, Xiao-Wei Zhu, Chao Yu
 • IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs
 • Integrated Sensing and Communications: Towards Dual-functional Wireless Networks for 6G and Beyond
 • 2021-08-16
 • Fan Liu, Yuanhao Cui, Christos Masouros, Jie Xu, Tony Xiao Han, Yonina C. Eldar, Stefano Buzzi
 • arXiv
 • 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 ... 54
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper