MMM
YYYY
 • Self-energy dynamics and mode-specific phonon threshold effect in a Kekulé-ordered graphene
 • 2021-09-16
 • Hongyun Zhang, Changhua Bao, Michael Schüler, Shaohua Zhou, Qian Li, Laipeng Luo, Wei Yao, Zhong Wang, Thomas P Devereaux, Shuyun Zhou
 • National Science Review
 • Integrated 'all-in-one' strategy to stabilize zinc anodes for high-performance zinc-ion batteries
 • 2021-09-15
 • Canpeng Li, Xuesong Xie, Hui Liu, Pinji Wang, Canbin Deng, Bingan Lu, Jiang Zhou, Shuquan Liang
 • National Science Review
 • Scientific Aspiration of the Chinese Space Station Program: an Interview with Ming Gao
 • 2021-08-26
 • Weijie Zhao
 • National Science Review
 • Structured eigenvalue problems in electronic structure methods from a unified perspective
 • 2021-09-14
 • Zhendong Li
 • Chinese Journal of Chemical Physics
 • Transmission, viral kinetics and clinical characteristics of the emergent SARS-CoV-2 Delta VOC in Guangzhou, China
 • 2021-09-12
 • Yaping Wang, Ruchong Chen, Fengyu Hu, Yun Lan, Zhaowei Yang, Chen Zhan, Jingrong Shi, Xizi Deng, Mei Jiang, Shuxin Zhong, Baolin Liao, Kai Deng, Jingyan Tang, Liliangzi Guo, Mengling Jiang, Qinghong Fan, Meiyu Li, Jinxin Liu, Yaling Shi, Xilong Deng, Xincai Xiao, Min Kang, Yan Li, Weijie Guan, Yimin Li, Shiyue Li, Feng Li, Nanshan Zhong, Xiaoping Tang
 • EClinicalMedicine
 • Contrast-enhanced ultrasound as a valuable imaging modality for characterizing testicular lesions
 • 2021-09-14
 • Jie Yu, Xin-Hui Jiang, Lian-Fang Du, Min Bai, Zhao-Jun Li, Qiu-Sheng Shi, Qi Jiang, Fan Li
 • Asian Journal of Andrology
 • Pyoderma gangrenosum in ulcerative colitis
 • 2021-09-25
 • Meng-You Zeng, Wei Liu
 • AME Medical Journal
 • Literature review: non-intubated (tubeless) VATS for lung volume reduction surgery
 • 2021-09-15
 • Yi Zhang, Xin Jin
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • Non-intubated thoracic surgery: an Asian perspective
 • 2021-09-15
 • Shuben Li, Yunpeng Zhong, Zhuxing Chen, Jun Liu, Jianxing He, Alan D. L. Sihoe
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • A case of infectious endophthalmitis misdiagnosed as uveitis
 • 2021-09-15
 • Liu Xueying Zhong, Hongyi Shen, Wanwen Shao, Yongxin Zheng
 • Annals of Eye Science
 • 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 ... 63
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper